Köregler

Rutiner för köhantering vid Språkförskolan

Språkförskolan har en egen kö, där kan en anmäla sitt barn vid vilken ålder som helst efter att barnet blivit folkbokfört och fått ett personnummer. Barnet måste vara minst 12 månader vid start och anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär.

Vårdnadshavaren får alltid en bekräftelse på att ansökan har tagits emot, och inga köavgifter tas ut. Barn i kön blir erbjuden plats i turordning efter anmälningsdatum. Barnet står i kön tills ni blir erbjuden en plats eller själv avsäger sig köplatsen. Om en tackat nej till en plats kan en på nytt anmäla sitt barn men hamnar då sist i kön.

När ett barn har erbjudits en plats i förskolan får vårdnadshavaren ringa och boka in ett studiebesök på förskoleavdelningen och därefter bestämma sig för att tacka ja till erbjudandet om en start för barnet hos oss.

Barnet måste vara bosatt inom Umeå kommun för att kunna bli inskriven hos oss.

Förtur till förskolan gäller för:

  • Syskon till barn som redan är inskrivna inom Språkförskolan. Denna förtur ger dock inga garantier för att syskon får plats på samma avdelning eller vid önskat inskrivningsdatum. Förutsättningen är att det finns plats ledig på samma avdelning vid aktuell tidpunkt. Med syskon avses helsyskon, halvsyskon och även barn som bor i samma hushåll.
  • Efter särskild prövning enligt skollagen 2a kap 9§ kan barn i behov av särskilt stöd ges förtur.
  • Förtur till placering ges efter föräldraledighet och efter en vilande plats av annan orsak, under förutsättningen att lediga platser finns. Garantier för placering på samma avdelning kan inte ges.

Förtur till Språkskolans förskoleklass:

Förtur ges till förskolebarn på Språkförskolan som söker till Språkskolans förskoleklass/6-årsverksamhet.
Sista dag för anmälan är 1 oktober och sker genom skolans anmälningsformulär. Förtursplatser bekräftas i november.

Facebook
Facebook
YouTube
INSTAGRAM
Google+
Google+
http://sprakskolan.com/forskolan/koregler/
Twitter
LinkedIn