Information kring Coronavirus/Covid-19

Rekommendationer från FHM 2020-09-01, kompletterad 2020-11-24

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter

Vid negativt provsvar:
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.
Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar:
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar ligger som för vuxna ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården men delar av smittspårningen kan överlämnas till vårdnadshavare genom en egenvårdsbedömning om detta bedöms som ändamålsenligt.
Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

När det finns en medlem i den familj man bor ihop med som är positiv för covid-19 så ska hela familjen/alla som bor där stanna hemma från arbete och skola/förskola oavsett ålder
Grundregeln är att man är hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum.

Om någon mer i familjen blir sjuk med symtom som vid covid-19 så rekommenderas provtagning
Barn 0-5 år provtas bara efter bedömning av läkare, barn 6-12 år provtas i Umeå med stöd av vårdpersonal på Hälsocentralerna, i övriga kommuner via provtagningsstationera/HC (se 1177), barn 13-år och uppåt kan provtas via egentest.

Om inget prov tagits:
Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Folkhälsomyndighetens (FHM) råd för att undvika smittspridning.

 • Stanna hemma när du är sjuk även med lindrigare symptom.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra människor inomhus, utomhus och på offentliga platser.
 • Hosta och nys i armvecket
 • Avstå från fester och andra sociala evenemang.

På Språkskolan följer vi FHM:s råd gällande Inomhusmiljö och social samvaro genom att:

 • Vi följer FHM:s råd för att undvika smittspridning.
 • Vi ökar avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal och andra utrymmen där det är möjligt.
 • Vi undviker i möjligaste mån större samlingar av barn och elever.
 • Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus, föräldramöten och musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Vi förlägger de flesta rasterna utomhus. Verksamhet i fritidshemmet bedrivs till stora delar utomhus, men även viss undervisning, kan genomföras utomhus.
 • Vi undviker i möjligaste mån aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan vuxna och elever och mellan elever i grundskolan. Detta gäller inte nödvändig kontakt mellan personal och barn vid omsorgsbehov.
 • Vi uppmanar att vårdnadshavare hämtar sina barn utomhus och erbjuder dem att ringa till fritids så att de kan skicka ut eleverna när de ska hämtas om eleverna är inomhus.
 • Besök till skolsyster, skolläkare, kurator och rektor tidsbokas med mellanrum så att ingen onödig kontakt sker mellan vårdnadshavare.

Mer information om Corona/Covid-19

Tvätta händerna minst 20 sekunder!