Information about the Coronavirus/Covid-19

Most of the information on this page is in Swedish due to the fact that it is continuously updated.

Utökat rekommendationerna gällande testning

Information uppdaterad 2021-11-23

Folkhälsomyndigheten har fr.o.m. den 22 november utökat rekommendationerna gällande testning för covid-19 vid symtom.

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom.
Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom. Följande rekommendationer kommer därmed att gälla:

 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.
 • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
 • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.
 • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Information uppdaterad 2021-09-10
Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Läs mer på FHMs webbsida!

På Språkskolan följer vi FHM:s råd gällande Inomhusmiljö och social samvaro genom att:

Information uppdaterad 2021-08-12

 • Vi följer FHM:s råd för att undvika smittspridning.
 • Vi organiserar verksamheten så att eleverna, i så stor utsträckning som det är möjligt, inte samlas samtidigt i utrymmen som korridorer, matsal, entréer, och andra gemensamma platser.
 • Vi har schemalagt på ett sätt som gör att inte för många elever börjar eller slutar skoldagen, eller har rast, vid samma tidpunkt. Det minskar trängsel i gemensamma utrymmen.
 • Vi har schemalagt så att färre äter lunch och mellanmål samtidigt i matsalen.
 • Vi ökar avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal och andra utrymmen där det är möjligt.
 • Om smitta finns i någon klass äter de lunch i klassrummet.
 • Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Föräldramöten ställs in och informationen skickas ut skriftligt.
 • Utvecklingssamtalen hålls digitalt via Microsoft Teams.
 • Vi har sett över vilka möten som är absolut nödvändiga och har möten digitalt i största möjliga mån.
 • Vi förlägger de flesta rasterna utomhus. Verksamhet i fritidshemmet bedrivs till stora delar utomhus, men även viss undervisning, kan genomföras utomhus.
 • Vi undviker i möjligaste mån aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan vuxna och elever och mellan elever i grundskolan. Detta gäller inte nödvändig kontakt mellan personal och barn vid omsorgsbehov.
 • Vi uppmanar vårdnadshavare att så långt som möjligt inte vistas i skolans lokaler och att de hämtar sina barn utomhus. Vi erbjuder dem att ringa till fritids så att de kan skicka ut eleverna när de ska hämtas om eleverna är inomhus.
 • Städrutinerna är noga planerade, toaletter städas dagligen, handtag och andra ytor som ledstänger torkas dagligen
 • Besök till skolsyster, skolläkare, kurator och rektor tidsbokas med mellanrum så att ingen onödig kontakt sker mellan vårdnadshavare.
 • Vi informerar eleverna om hur de kan förhindra smittspridning i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens (FHM) råd för att undvika smittspridning.

Du har ansvar för att inte sprida coronaviruset som kan ge sjukdomen covid-19. Det gäller även om du är vaccinerad.

Försök följa de här råden, för att inte sprida coronaviruset:

 • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
 • Gör ett test som visar om du har covid-19, till exempel ett PCR-test.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Var gärna utomhus, när du träffar andra människor.
 • Håll minst 1 meter avstånd till andra.

Läs mer på FHM:s webbsida.

Aktuell information från Region Västerbotten hittar du på 1177.se.

Mer information om Corona/Covid-19

Tvätta händerna minst 20 sekunder!