Historien om Språkskolan

Språkskolan i Umeå

Språkskolans nybyggda skolhus på Skärvstensgatan 6 i Umeå.

Språkskolan är en ekonomisk förening med 10 engagerade delägare vars policy alltid varit att eventuella överskott återinvesteras i verksamheten. Språkskolan har 6 st. förskoleavdelningar och en grundskola i Umeå med unik pedagogik där barnet står i centrum.

Språkskolan bildades som en förskoleavdelning i Umeå 1995 under namnet ”Umeå nya förskola”. Den startades som en ekonomisk förening av två förskollärare med hopp om att positivt kunna påverka barnens utveckling och därmed framtid.

Största anledningen till att språk blev förskolans fokus var att ett flertal studier och forskning visade på att barns hjärnor är fantastiska, de kan lära sig hur många språk som helst. En annan anledning var att många barn gick ut grundskolan utan att kunna läsa eller skriva. Språkstimulans förbättrar minnet hos barn, stimulerar inlärningsförmågan samt förebygger läs- och skriv-svårigheter.

“Det bästa är att alla lärare lyssnar på en och alla får hjälp. Alla barn respekterar varandra” – Filip, elev

När verksamheten startades 1995 var EU-inträdet för Sverige nytt och en ny marknad öppnades upp för studier, arbete, export, etc. Det skulle därför bli ännu viktigare i framtiden att ha goda språkkunskaper i flera språk.
Pedagogiken har växt fram till något unikt med språkinlärning redan från 1 års ålder. De yngsta i barngruppen jobbar med svenska och från 2 års ålder får barnen prova på olika europeiska språk på ett lekfullt sätt i språkperioder. I lågstadiet har eleverna också språkperioder. Förutom svenska, som är undervisningsspråk, och engelska som är obligatoriskt, får de prova på spanska, franska och tyska. I åk 4 kan därför eleverna göra ett medvetet val om vilket språk de vill fördjupa sig i.

Mycket fokus läggs på olika inlärningsmetoder, bland annat drama, bild, rörelse, musik och media i olika former. Tanken är att båda hjärnhalvorna ska stimuleras och leda till ett roligare och mer effektivt lärande. Vi tränar även på självförtroende och kommunikation på olika sätt, till exempel genom presentationer, debatter och diskussioner i mindre grupper. En gång per termin uppträder eleverna i en egen ihopsatt show. Genom åren har vi haft föreställningar på olika scener, bland annat Folkets Hus, Sagateatern och Ersboda Folkets Hus.

Ett av våra mål är att ha mindre barngrupper, i förskolan har Språkskolan ca 5 barn/pedagog under större delen av dagen. Detta för att barnen ska ha lättare att koncentrera sig och för att pedagogerna ska kunna se och ge vad varje individ behöver. I skolan finns det som mest 24 elever i varje klass. Extra personalresurser sätts in när det behövs.

“Det bästa är att man får välja språk tidigt och vi har en bra skolgård”
– Sara, elev

Språkskolans uppgift är att ge alla våra elever en så bra start på livet som möjligt med mycket kunskaper och en bra självkänsla. För att kunna lära sig nya saker måste man känna sig trygg, och det innebär att trivas med sig själv, sina kompisar och de vuxna runt omkring sig. Personalen är vår viktigaste tillgång, därför har vi behöriga lärare, vilket garanterar en hög kvalitet på undervisningen. Vi fortbildar löpande vår personal som ett led i utvecklingsarbetet.

Med hjälp av vårt unika koncept ser vi till elevens skolgång i sin helhet, pedagogiken löper som en röd tråd från förskoleålder till årskurs 9. Vi lägger även stor vikt på individanpassning vilket innebär att eleverna tillåts gå vidare i sin egen takt, eller få extra hjälp om det behövs. Till exempel så får de elever som vill ha större utmaningar i matematik jobba vidare. Det gör att nivån på matematikkunskaperna blir höga. På Språkskolan har vi en allmänt hög kunskapsnivå hos våra elever, det syns i de Nationella Proven där vi alltid haft bra resultat.

“Vi har tidig språkinlärning och en unik språkpedagogik! Det är mindre grupper och klasser, vilket underlättar för både eleverna och pedagogerna. Och stämningen på skolan är fantastisk!”
– Sandra, lärare i franska

2014 flyttade Språkskolans grundskola in i helt nybyggda lokaler på Skärvstensgatan på Marielund/Olofsdal, strax söder om Mariehem, och fick äntligen ett eget tillagningskök! Vi tror att näringsrik och god mat ger friskare och gladare barn som har ork att gå en hel dag i skolan. Med eget tillagningskök får vi möjlighet till ursprungskontroll, vi väljer att prioritera lokala och ekologiska livsmedel. Med mat direkt från köket blir det mindre transporter och därmed sparar vi även på miljön.
I samband med den nya skolbyggnaden fick vi även en helt ny skolgård som bjuder in till rörelse och utevistelse. På den nya gården finns något för alla åldrar, vi har bland annat grillring, linbana, utepingis och en bollplan som på vintern blir en skridskobana.

“Det bästa är att vi har nya lokaler, bra mat och att jag lär mig mycket”
– Tilia, elev

De senaste åren har Språkskolan jobbat mycket med olika projekt, bland annat ett EU-projekt för barns välmående och ett internationaliseringsprojekt. Här har vi hittat nya samarbetspartners som vi påbörjat ett utbyte med. Tanken är att man i åk 9 ska få åka och hälsa på en vänskola i Europa och ta emot sina vänner från de skolor som kommer på besök till oss. I åk 3 och 6 anordnas också skolresor, till Norrbyskär och Munkviken.

Den nybyggda Språkförskolan på Skärvstensgtan 8. Invigd hösten 2016.

Under 2015 påbörjades bygget av en helt ny förskola intill vår grundskola och i augusti 2016 flyttade vi in. Den nya förskolan inrymmer sex avdelningar på två våningsplan och är anpassad efter vår verksamhet.

Under åren har verksamheten utvecklats och växt, Språkskolan har nu totalt ca 350 elever på sex förskoleavdelningar och en grundskola (åk F-9), samt över 80 anställda.

VD & grundare

Siv Stenlund startade 1995 Språkskolan, då under namnet Umeå nya förskola. Här berättar hon historien om varför Språkskolan kom till.