Språkskolan – Grundskolan för alla mellan 6-15 år med fokus på språk och kommunikation

För alla

Språkskolan är öppen för alla. Den är politiskt och religiöst obunden, avgiftsfri, godkänd av Skolverket. Vi följer den nationella läroplanen och har inom de givna ramarna valt att lägga mer tid på språk, kommunikation och NO-ämnen.

Språkprofilering

Svenska är grunden i undervisningen, att tillägna sig det svenska språket är av högsta prioritet. Gällande undervisning i främmande språk ligger tonvikten på engelska där vi har flera lektioner i veckan redan från förskoleklass. Vi har även en språktimme i veckan med tyska, franska eller spanska där språken varvas läsårsvis i år 1-3. Från år 4 fördjupar sig eleverna i ett utav språken.

Vår vision

Språk är viktigt! Förutom svenskan erbjuds engelska, tyska, franska och spanska som särskilda lektioner.
I matematik och naturvetenskap tycker vi att det är viktigt att experimentera och laborera.
Bild musik och rörelse är naturliga inslag i alla ämnen för att ge barnen olika uttrycksmöjligheter i sin kommunikation med andra.

Individanpassning

Undervisningen anpassas efter varje elev, deras kunskaper, bakgrund och behov. Vi skapar en individuell utvecklingsplan för varje elev som följs upp och omarbetas varje termin tillsammans med föräldrar och barn.

Social träning

På Språkskolan lägger vi stor vikt vid att alla elever ska trivas och ha en plats i gruppen. Om konflikter uppstår ser vi till att reda ut dem så att alla ser sin roll i det som inträffat. På Språkskolan bedriver vi även fadderverksamhet för att stärka upplevelsen av skolgården som en trygg plats för alla.

Vår organisation och ledning

Vår skolas huvudman är Språkskolan i Umeå ek för. Skolan drivs utan vinstintresse. Eventuellt överskott återförs direkt till verksamheten.

Ledarskapet är fördelat på skolans rektor, som är pedagogisk ledare, och Språkskolans VD, som ansvarar för det administrativa ledarskapet. De båda svarar tillsammans för att verksamheten utvecklas, att målen uppnås samt att resurserna används på ett effektivt sätt.

Rektor leder verksamheten och ansvarar för att de nationella målen och vår skolplans intentioner uppnås.

I skolans styrelse finns personal från både förskolan och grundskolan representerade.

Bilder från Språkskolan

Bilder från Språkskolan