Elevhälsoteamet (EHT)

Elevhälsoteamets syfte och organisation

Elevhälsoteamet (EHT) tar upp enskilda elevärenden samt gruppärenden som är i behov av särskilt stöd utifrån organisation, grupp och individperspektiv. Här lyfts även policy- och utvecklingsfrågor kring elevvård och elevhälsa.
Inom EHT finns medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens som representeras av: enhetens rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och SYV.

Elevhälsans medlemmar arbetar tvärprofessionellt utifrån sina olika kompetenser för att skapa en helhetsbild av elevens behov. Dokumentation sker på gemensamt EHT-protokoll.
Elevhälsoteamets professioner och uppdrag

Rektor

Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsoteamet på skolan.
Om det finns risk för att en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Rektor har även ansvar för att dokumentation sker avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som skolan genomför.
Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Rektorn ska också särskilt verka för att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan Rektorn skall enligt läroplanen utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.

Specialpedagog

Specialpedagog arbetar med att på individ-, grupp- och organisationsnivå verka för att elever i svårigheter får det stöd de behöver så att de utifrån sina förutsättningar kan delta och utvecklas i verksamheten och upplevas sig som en tillgång i gruppen. I specialpedagogens uppdrag ingår även att arbeta med tidiga,
förebyggande och inkluderande insatser och se möjligheter hos eleven och i verksamheten. Specialpedagogen arbetar med att utreda och följa upp ärenden enligt skollagen.
Specialpedagogen arbetar även med att utreda och utvärdera hur det särskilda stödet gestaltar sig i verksamheten i nära samarbete med rektor.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren ansvarar för den medicinska kompetensen inom elevhälsan. Skolsköterskan erbjuder och genomför hälsobesök innefattande hälsosamtal och hälsoundersökningar samt vaccinationer enligt fastställt basprogram. Öppen mottagning och enkla sjukvårdsinsatser ingår också i skolsköterskans uppdrag när hon är på plats. Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsoproblem.

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att bidra med sin kunskap om elevers psykologiska och kognitiva utveckling i samverkan med andra yrkesgrupper för att skapa en helhetssyn kring elevens situation.
Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor och EHT med skolrelaterade problem. Insatser sker på individ-, grupp- och organisationsnivå med vid behov bland annat konsultation till pedagoger, utredning, bedömning, remittering samt handledning och arbetslagsutveckling.

Skolkurator

Skolkuratorns mål är att förebygga och främja elevers hälsa så att sociala och psykologiska faktorer ses i ett sammanhang. Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn på individ-, grupp- och organisationsnivå, där elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola bearbetas.
Kurator har ett övergripande ansvar att följa skolfrånvaron.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie och yrkesvägledaren jobbar för att utveckla elevernas valkompetens och stödja dem som behöver det.

Ref: SL 2010:800 2 Kap, SL 2010:800 4 Kap § 4, Lgr11 kap 2.8, SL 2010:800 3 Kap § 6–12

 

Vi som jobbar i elevhälsoteamet

AnnBritt W. S.

AnnBritt W. Sedic’
Rektor grundskola
School Principal

Sofie B.

Sofi B.
Skolsköterska
School nurse

Josefin N.

Josefin N.
Kurator
Counselor

Linda S.

Linda S.
Speciallärare
Remedial teacher

Karin E.

Karin E. (SYV)
Studie- & yrkesvägledare
Guidance counselor

Anna F.

Anna F.
Specialpedagog
Special pedagogue