Hur ansöker jag om modersmål?

Modersmål ansöker du om på blankett som finns i Schoolsoft, längst ner i vänstermenyn, under Filer & länkar.

Undervsiningen genomförs av Kompetenscentrum för flerspråkighet hos Umeå kommun och regler för modersmålsundervisning är som följer:

Modersmålsundervisning erbjuds från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor på Språkskolan beviljar utifrån skollagens krav.

Enligt skollagen (kap 10, 7§) har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om:
– minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
– eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
– eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål om än det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grundläggande kunskaper gäller.

För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på grundläggande kunskaper. Det krävs inte heller fem elever för att undervisningen ska starta.

Modersmålsundervisning bedrivs i grupp motsvarande 60 minuter per vecka. För elever som läser ett nationellt minoritetsspråk erbjuds 120 minuter per vecka.

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebär att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen i enlighet med Umeå kommuns regler för skolresor.

När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro ska rapporteras enligt gällande rutiner.

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Umeå kommun under förutsättning att hemkommunen betalar

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*